photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Kiriakos Korakis | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Guest 23-Jan-2022 20:52
Love your America Latina topic! Well done!
WYK23-Jan-2022 20:52
Love your America Latina topic! Well done!
Sanja 24-Apr-2013 19:35
Great galleries here!

Greets!:)
S.

www.sanjabuterin.com
krishan01-Feb-2010 03:27
Hi.... like your photos so much..... you are really great photographer..... im an artist and i paint on canvas. I hope we can be good friends.

krishan.

www.krishan.co.in
Gabor S13-Nov-2009 04:34
Thanks for your nice comments and stopping by my gallery !
Natalia 18-Oct-2009 14:56
mmmm to brhka!! to blepeis otan bgazeis tis fotografies... foberh gallery btw. Keep creating!
Natalia 18-Oct-2009 13:36
Hello there! i have recently inherited a canon ae-1 programm, but i can't seem to understand whether there is a photometer or not. I saw you writing in a forum that there is! could you help me out? where is it?
CONSTANTINOS YEEAD 18-Jul-2009 19:31
Ç ÔÅ×ÍÇ ÔÇÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ ÊÁÉ ÔÙÑÁ ÌÅ ÔÏ CS4 ÁÊÏÌÁ ÊÁËÕÔÅÑÁ
Guest 09-May-2009 22:09
Thx a lot for cruising my PF. I appreciate your efforts and skills of your projects, really creative side of photography. Very nice indeed!
All the best
Cheers
Pawel17-Jan-2009 13:24
Hi!
Thanx for your interest in my work too :)
I found your documentary work 'story telling' and your manual operating fantastic :)
All best in 2009!

I think my next visit wiil be about Cuba :)
Marc Vermeulen09-Jan-2009 01:03
Best wishes to you and to yours at 2009!
And thanks that you visit my site regulary.
pascal31-Dec-2008 11:38
Your galleries are very interresting ! I will often come back to see that more in details.
Congratulations.
Thank you for your visit and comments in my galleries.
AT 26-Aug-2008 13:04
ÁãáðçôÝ Ößëå, Áñ÷éêÜ óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôü öáíôáóôéêü Ýñãï óïõ.
ÓõíïðôéêÜ èá Þèåëá íá óå ðáñáêáëÝóù íá óõììåôÜó÷åéò óå ìßá Ýêäïóç ðïõ êÜíïõìå ãéá ôï ÅÈíéêü ÐÜñêï Â. Ðßíäïõ, ðñïóöÝñïíôáò üóåò öùôïãñáößåò åðéèõìåßò ìå ó÷üëéÜ óïõ. Óôçí Ýêäïóç óõììåôÝ÷ïõí ðïëëïß äéÜóçìïé öùôïãñÜöïé êáé êáèçãçôÝò. Ðåñéóóüôåñá ôçë. ìïõ óôï 6976516506 Þ óôåßëå ìáéë atziolas@mou.gr
Guest 06-Mar-2008 20:15
fantastic shots!!! greetings from Croatia!!!
Darbowski01-Feb-2008 12:50
Merci de ta visite et de tes commentaires, j'aime beaucoup tes galeries et je reviendrai régulièrement les visiter !
Lampridis Dimitris22-Dec-2007 17:52
Hi my friend , Merry Christmas and a Happy New Year 2008 *****
Meszar Sebastian10-Dec-2007 13:16
thanks for visit my galeries and comment.
you have great photos here !!

Seb
Guest 21-Nov-2007 19:19
Thank you for the kind comment, I have just looked through your galleries. Your photos are wonderful.
Colin Clarke10-Nov-2007 11:02
Yassou! Korax: Thank you so much for all your generous comments on my images and galleries. I really do appreciate them, and I am always especially pleased when an established and superb imagemaker, such as yourself, has enjoyed my work. Your comments will push me along a little more. Greetings, from an Aussie living in South Carolina US. Efharisto! Cheers, Colin
Brett Hochkins04-Nov-2007 17:04

Thank you for your visit and your many kind and generous compliments. I appreciate that very much. I enjoyed your galleries as well. I hope to visit Greece one day. I think it must be a very special place in the world especially considering its ancient culture and history. Thanks for sharing and I hope to continue to see you around pbase. Take care, Brett
Guest 10-Sep-2007 22:55
Thank you for your kind comments on my gallery at www.pbase.com/scottdwalker/demo.
I love your use of film!
Peter Eklöf18-Jul-2007 06:47
Hello, I must say; Thank you! for all your kind comments on my photography! It is these kind words that inspires you to keep going/shooting :-)

Best wishes.. Peter Eklöf
Guest 15-Jul-2007 20:47
Dear Korax! Thanks for commenting on my gallery and welcome to pbase! You have some very nice inspired shots in your galleries, keep up the good work!
Regards,
Sofia
Sotiris Blatsis24-Apr-2007 09:54
Excellent pictures, both in composition and in technical aspects. I particularly like the fact that you ignore the predictable, touristy sights and focus on everyday life, less eye-catching pictures!
Guest 16-Apr-2007 20:07
Θα εχω την τιμη να ειμαι ο πρωτος που αφηνει μυνημα?
Ας εχει!
Πολυ ομορφες φωτογραφιες, φιλματες και κοσμογυρισμενες. Καλη αρχη εδω στο pbase, θα τα λεμε!
Στεφανος