photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Danny Yanai | all galleries >> Baby Sivan fighting for life >> Last weeks of Sivan's life, in hospital > IMG_3630.JPG
previous | next
IMG_3630.JPG
13-SEP-2009 Shirly Buller

IMG_3630.JPG

Petach-Tikva

Sivan with daddy Danny.

Canon EOS 50D
1/80s f/2.8 at 46.0mm iso500 full exif

other sizes: small medium large original
previous | next
comment | share
YNW04-Oct-2009 00:29
This photo made me teary. What a pain you and your family are suffering right now because of the loss of such a beautiful angel! Do take good care of yourself, Danny, and your family!
Eric Hewis03-Oct-2009 22:39
You've made me cry.
A beautiful picture.
shirli buller 03-Oct-2009 14:57
àúí âéáåøéí . úåãä òì äæëåú ùðéúðä ìé ìäëéø àúëí....
úåãä òì äîæëøú ..... àåäáú îàåã, úäéå çæ÷éí ùéøìé