photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Danny Yanai | all galleries >> Baby Sivan fighting for life >> Last weeks of Sivan's life, in hospital > IMG_3595.JPG
previous | next
IMG_3595.JPG
09-SEP-2009

IMG_3595.JPG

Petach-Tikva, Israel

In addition to GVHD of guts & Liver + TAM, Sivan seems to suffer from some kind of virus and she is very weak. But we are doing the best to keep her in good spirit.

Canon EOS 50D
1/125s f/2.8 at 34.0mm iso250 full exif

other sizes: small medium large original
comment | share
angelique raptakis12-Sep-2009 17:51
always good to see her sweet smile. she's in our thoughts and prayers.
the buller's girls 10-Sep-2009 21:15
ìâéáåøä ùìðå , àðçðå îàåã àåäáåú àåúê åëì éåí îúôììåú ìùìåîê . . úäéé çæ÷ä åëàùø úáøéàé äáèçðå ìê îñéáú ôéâ'îåú òð÷éú . ðùé÷åú åçéáå÷éí îðåòä , òðáø åùéøìé
ëîä àú éôä ...àú úùáøé äøáä ìááåú ùì âáøéí éìãåðú....
Kirsten10-Sep-2009 19:34
I am praying for her.