photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
tamlinh | profile | all galleries >> Galleries >> ÐÊM TƯƠNG CẦU PHÁT PHẦN THƯỞNG CỦA QHBCÐVN - VCCSF SCHOLARSHIP AWARD NIGHT , NOV.19, 2005 tree view | thumbnails | slideshow

ÐÊM TƯƠNG CẦU PHÁT PHẦN THƯỞNG CỦA QHBCÐVN - VCCSF SCHOLARSHIP AWARD NIGHT , NOV.19, 2005

To read Unicode Vietnamese , please set your computer as follows :
1. For Netscape : Click VIEW, then CHARACTER CODING , then Unicode
2. For Internet Explorer : Click VIEW , then ENCODING , then Unicode

Ðêm Tương Cầu Phát Phần Thưởng của Quỹ Học Bổng Cộng Ðồng Việt Nam vùng Toronto vào đêm 19 tháng 11 năm 2005 tại Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Pháp Vân đã thành công mỹ mãn. Số người tham dự đã được trên 200 người trong tinh thần Việt Nam thuần tuý . Xin mời Quý Vị vào xem hình và đọc bài diễn văn của 1 em Sinh Viên lãnh thưởng và một bài viết với những cảm nghĩ của một phụ huynh dưới đây:

http://www.phapvan.ca/chuaphapvan/News/BucThu_PhuHuynh_TuongCau.asp
http://www.phapvan.ca/chuaphapvan/News/DienVan_DaiDienSinhVien.asp
http://www.phapvan.ca/chuaphapvan/News/HocBong_2005/arles_gallery/scholarship.html
http://www.phapvan.ca/chuaphapvan/News/plaque.asp

The Award Ceremony of Vietnamese Canadian Community Scholarship Fund (of Toronto, Canada- VCCSF) took place on Nov.19, 2005 at Phap Van Center in Mississauga. The Canadian Federal Government and the Ontario Provincial Government presented their plaques to commemorate VCCSF's 15th Anniversary on this occasion. Provincial Minister of Education Gerard Kennedy also sent his plaque to congratulate VCCSF during that night. Best of all, all Award Winners received their plaques from the Federal Government and the Onatio Provincial Government.

Please click at the above websites to view our digital photos and to read two touchy articles in Vietnamese.

Hope that you enjoy our photojournal on the VCCSF Award Ceremony down below:

Tam Linh

previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALL next page
DSC09246_RS.jpg
DSC09246_RS.jpg
VCCFS_2005__Award__Ceremony_Poster1.jpg
VCCFS_2005__Award__Ceremony_Poster1.jpg
Tuong Cau_DSC09134_RS.jpg
Tuong Cau_DSC09134_RS.jpg
Plaque_Federal.jpg
Plaque_Federal.jpg
Plaque_Ontario.jpg
Plaque_Ontario.jpg
DSC09347_Min. Kennedy_X.jpg
DSC09347_Min. Kennedy_X.jpg
DSC09180_RS.jpg
DSC09180_RS.jpg
DSC09190_RS.jpg
DSC09190_RS.jpg
DSC09207_RS.jpg
DSC09207_RS.jpg
DSC09208_RS.jpg
DSC09208_RS.jpg
VCCSF Certificate_Kevin Le-RS.jpg
VCCSF Certificate_Kevin Le-RS.jpg
DSC09211_RS.jpg
DSC09211_RS.jpg
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALL next page