photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
rAmAnuja dAsargaL | profile | all galleries >> AchAryAs >> 70th TN at Bangalore tree view | thumbnails | slideshow

70th TN at Bangalore

Photos taken by Sri Shreyas Sarangan during the 70th Thirunakshatra celebrations of Srimath Andavan at Jayanagar, Bangalore
Silver Kireetam made for Thaiyaar Sri Ramar Sannathi made by Ashramam Aaraadakars,Sri Krishnamurthi and Sri Lakshmanachar Swamis
Silver Kireetam made for Thaiyaar Sri Ramar Sannathi made by Ashramam Aaraadakars,Sri Krishnamurthi and Sri Lakshmanachar Swamis
(left to right) Mahavidwan Sri Srivatsankhachriar, Sri Srinivasa Rangachariar Swami , Srimath Andavan Ashramam Srikaryam Swamy
(left to right) Mahavidwan Sri Srivatsankhachriar, Sri Srinivasa Rangachariar Swami , Srimath Andavan Ashramam Srikaryam Swamy
GanapAdi Sri Veeravalli Srinivasa Desikachariar, Mannargudi Rajagopalacharya, Srivatsankhachriar, Srinivasa Rangachariar Swami-s
GanapAdi Sri Veeravalli Srinivasa Desikachariar, Mannargudi Rajagopalacharya, Srivatsankhachriar, Srinivasa Rangachariar Swami-s
Anantha Rangachar , NSR,  Srikaryam Ahobila Mutt, Ganapati Pandurangacharya, Kothimangalam Varadachar, Natteri Rajagopa  Swami-s
Anantha Rangachar , NSR, Srikaryam Ahobila Mutt, Ganapati Pandurangacharya, Kothimangalam Varadachar, Natteri Rajagopa Swami-s
(left and  behind) Sri  Kalyanapuram Aravamudhan
(left and behind) Sri Kalyanapuram Aravamudhan
(foreground) Sri Ahobila Mutt Srikaryam Swami,  (center) Ashramam Srikaryam Swami
(foreground) Sri Ahobila Mutt Srikaryam Swami, (center) Ashramam Srikaryam Swami
Sri Rangapriya Swami's mangalashasanam of Purvacharya padukas
Sri Rangapriya Swami's mangalashasanam of Purvacharya padukas
Sri (Dr) NS Anantharangachar
Sri (Dr) NS Anantharangachar
Divya Desa Maryadhai
Divya Desa Maryadhai
Anugraha Bhasanam
Anugraha Bhasanam