photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
gilanuriel | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
ingo 06-Nov-2010 07:27
hi gila, long time ago. i have lost your adress, so please give me a lifesign. what about you?a lot is changed in the past. hope to hear you! hugs &kisses, dein ingo
Foto:Chemistry10-Feb-2009 14:23
Thank you! s nice to receive your positive comments x :) I'll take a look around your galleries in the morning ok :)
Guest 11-Oct-2008 16:23
I thoroughly love every one of your intruiging photographs,and your urban gallery is simple perfection. Great composition, skills and style- I'm sure your unique talent is truly rare to find.

Looking foward to more of your future works,
Ruth
xxx
Pawel Kazmierczyk06-Aug-2008 11:31
Amazing galleries. You have a great eye for photography, and I love your sense of style. I have truly enjoyed going through your galleries - the range of topics, the originality of viewpoint, and the high quality. Even the b&w, which i ususally do not like so much, look great here. Well done, keep it up ! Greetings from Poland. Pawel
Tony Botelho29-May-2008 16:48
Thanks for the visit.
Wow you sure have an awesome style .
I am quite sure I will learn quiet a bit from your work
Tony
Aud Elise Sjøsæther24-May-2008 05:22
Thanks for your kind comments : )
You are a talented photographer! Love your style!

Aud Elise
Darbowski23-Mar-2008 18:06
Thank you for your visit and comments !!! You made great work in your gallerys and i'll be back again for visiting them !!!
Zeev Parush14-Sep-2007 09:05
It was pleasure going over your galleries - lots of great images, very creative and unique
yoram shpirer30-Aug-2007 19:57
Thanks Gila for visiting my gallery. You also have a great collection of pictures here. Congrats.
Yoram
Guest 23-Aug-2007 19:51
âéìä
øöéúé ìäâéã ìê úåãä òì ëì äòæøä åáëìì òì ääù÷òä áðå (áé áâéà åáàéúé)...

éù ìê úîåðåú îãäéîåú åàðé çåùá ùáæëåúê àðé ðëðñúé ìöéìåí ëì ëê =]
úòìé òåã úîåðåú

òåîø
Guest 20-Jun-2007 18:07
When I get photoshop and a new camera, I'm going to model my work after you.
Guest 07-Mar-2007 07:17
Great work, your photo galleries are fantastic.
Uri Gil Cohen17-Feb-2007 20:39
âéìä, ðäðéúé ìùåèè áéï äúîåðåú. îöàúé àú ùàðé àåäá- î÷åøéåú, òðééï åøâéùåú.
uri mahlev05-Feb-2007 16:53
àæ ìê àåîø: à. éöéøúéåú îãäéîä. á. ãøê òáåãåúéê ëàéìå îâìéí îùäå òìééê_- øëåú, ù÷è ôðéîé, ðùîä åçåùðéåú òí òåöîä