photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Danny Yanai | all galleries >> Baby Sivan fighting for life >> Last weeks of Sivan's life, in hospital > IMG_3430.JPG
previous | next
IMG_3430.JPG
07-SEP-2009

IMG_3430.JPG

Petach-Tikva, Israel

Sivan's new tattoo.

Canon EOS 50D
1/125s f/3.2 at 70.0mm iso320 full exif

other sizes: small medium large original
comment | share
the buller's girls 08-Sep-2009 12:59
÷çé àú äæîï ìäçìéí åìäúçæ÷ ,
æëøé ùàðå ëàï úîéã áùáéìê,
îúé ùúøöé, ðäééä ìîòðê.
òí äîåï çéåëéí
âí ëùäøâòéí àøåëéí åîúîùëéí,
úîéã àðçðå ëàï, ùåìçéí ðùé÷åú åçéáå÷éí
îçëéí ìê, áøéàä åàéúðä, ùúçæøé àéúðå - ìùâøú äçééí!

øôåàä ùìîä.
àåäáåú ðåòä, òðáø åùéøìé áåìø