photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
uri avitan | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
artist08-Aug-2012 08:56
Hi ... you are so creative .I like your works so much....I am an artist from Udaipur , India.i paint on canvas, paper etc .. I hope we can be good friends ....

what more can i say .. except keep-smiling ..
www.krishangallery.com
toetie23-Jul-2011 16:10
Excellent Uri. Enjoyed studying your images
Saartjie Kidson
ori smaja 21-Jun-2011 22:11
simply amazing.a real pro.
Ronnie Potgieter22-Apr-2011 10:12
Absolutely beautiful galleries.
Michal Pistol28-Mar-2010 15:16
éù ìê âìøéä ôùåè îãäéîä !!!!!!!!!!

îéëì
Manuel Lao03-Mar-2010 16:00
wow your work is really GREAT!
Robyco19-Feb-2010 21:55
Great work you have !!
Came back again and saw that you where not on my favourite list..
now you are and can see you new uploads.. if i have time to check ;-))
Guest 10-Feb-2010 23:57
I just took a look at your models gallery. Amazing. Your photos are inspiring. Good work
- kamlesh
Guest 29-Jul-2009 06:45
found your site by mistake. What an amazing bunch of photos.

very inspiring, thank you

paul (from london)
gsl00718-Feb-2009 02:37
Beautiful galleries. Congratulations.
Braveman Lee30-Jan-2009 16:53
¡Ù¡Ú Study KOREAN and KOREA culture Club address ¡Ú¡Ù

http://club.us.cyworld.com/studykorea888

http://us.cyworld.com/zuihaopengyou/
Peregrine Craig Nash03-Oct-2008 18:15
You have some lovely images are they all from Israel.
gabi 22-Sep-2008 18:25
àç ùìé æä âáé çãã àéæä úîåðåú àúä àçã äöìîéí
AlexP02-May-2008 21:35
You have many very special captures, keep up the great work! I will come back soon ;).

Regards, AleksandarP
Gérard Koehl22-Apr-2008 16:08
Vos galeries sont un vrai régal pour nos yeux. Pour mieux apprécier et suivre votre travail, je vous ai ajouté dans mes favoris. A bientôt sur Pbase.

Gérard
Dror Noe 14-Apr-2008 12:10
Uri,
amazing and special photos.
tanck for the plejer.
Dror Noe
ilunic muallem03-Jan-2008 19:34
àäìï àåøé ðëðñúé ìëàï ãøê ä÷éùåø áãé ñôåè
åîöàúé àúø éôä åîåù÷ò éôä åîéåçã
äñúåááúé ãé äøáä æîï åîöàúé úîåðåú áîâååï ðåùàéí
ùì öìí îåëùø åàéëåúé åáîâååï ðåùàéí

îáèéç ìçæåø åìäúòãëï áòáåãåú ðåñôåú ùéúååñôå

àéìåðé÷
Avi Magen14-Dec-2007 05:22
Uri
You have an incredible talent for capturing the natural beauty around you. Breathtaking images!!!
I've been visiting your gallery since my first day on PBASE and I will keep come back.
Thank you for sharing.
Avi
Mike Lentz06-Sep-2007 13:52
Your galleries are terrific, Uri! I will be back to visit often as it is updated.
barryml26-Aug-2007 13:06
What an brilliant gallery. well done !!
Michal Pistol03-Jul-2007 12:02
You have a beautifuly and Excellent galleries!!

Michal
Ray Purser Photography29-Jun-2007 09:55
Excellent bird images in these galleries.

http://www.pbase.com/02purser
Andrija Kasom16-May-2007 07:42
Dear Uri,
You have so beautifuly photos in yours portfolio...Excellent my friend...Excellent work...Greetings from Montenegro, old/new country in Europa...I will come back with pleasure...
allon kira07-May-2007 21:02
Wonderful galleries, Uri!
you have a great eye for wildlife photography and yr birds gallery is an inspiration for me.

Best rgds,
allon.
Dean Eades BirdMad - BirdGuides Photo of the Year Winner 24-Mar-2007 21:56
Nice Gallery

http://www.pbase.com/dean_eades