photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Osman | all galleries >> MERSIN > ALAHAN MONASTERY
previous | next
ALAHAN MONASTERY
18-NOV-2010

ALAHAN MONASTERY

Pentax Optio M20
1/640s f/4.6 at 6.3mm iso64 full exif

other sizes: small medium large original
share
Cakan Osman TANIDIK08-Aug-2012 11:10
ALAHAN MANASTIRI (APANDOS):
Mut-Karaman yolunun 20. km'sindedir. Anayoldan 3 km'lik bir yolla ulaþýlýr.Orta Toroslar'da yaklaþýk 1000-1200 m. yükseklikte ve Göksu Vadisi'ne bakan dik bir yamaca oturtulmuþtur. M.S. 440-442 yýllarýnda yapýlmýþ olduðu tahmin edilen Alahan Manastýr ve Külliyesi, batý kilisesi, manastýr ve doðu kilisesi, kayalara oyulmuþ keþiþ odacýklarý ve çevredeki mezarlardan oluþmaktadýr. Bu kilise binalarý, Ayasofya Müzesi ile ortak mimari özellikler taþýmaktadýr. Kiliselerin süslenmesinde usta bir taþ oymacýlýðý gösterilmiþtir. Ýlk kilise korint baþlýklý iki dizi sütunla üç nefe ayrýlmýþtýr. Narteksten ana mekana geçit veren kapýnýn atký ve yan dikmeleri kabartmalarla süslüdür. St.Paul, St.Pierre figürlerinden baþka, bir çelengi taþýyan altýþar kanatlý Cebrail ve Mikail'in, simgesel yaratýklarý eziþi, kükreyen aslan, kartal ve öküz sembolleri, incil yazarlarýnýn tasvirleri, üzüm salkýmlarý, asma yapraklarý ve balýk motifleri zengin bir þekilde tasvir edilmiþtir.
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment