photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Ohad.R | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Emma 03-Nov-2012 13:36
I would love to know, and not being intrusive here, but how do you have the funds to make such amazing trips to photograph??..Just wondering, I'd love to travel the world :))
fauzan78 07-Aug-2011 09:28
these are very beautiful photos, thanks
Cara 07-Mar-2010 02:00
Ohad:
i am a painter and too old to travel the roads you are travelling.
when i am ready to paint (time constraints) if i would like to use any of your pictures will contact you for permission.
your material is amazing.
It is not only the good quality camera that makes the photo , it is the way you view the subject what makes your pics so amazing.Well done and keep doing it for those of us who will never live your experience.
Bartosz Kotulski04-Mar-2010 12:38
Hi. Thanks very much for such a nice comment, Thanks as well for such a nice tour around Your work. All the best
Bartosz
shifra meltzer 21-Oct-2009 09:45

úîåðåú îðôìàåú äèáò - úáåøê!!!
SHAUKHEEN15-Jul-2009 08:22
VERY VERY BEAUTIFUL MODEL SHOOTS//COMPLIMENTS

KIND RGDS/////RAZA
ilunic muallem20-Jun-2009 13:58
ðëðñúé ìøâò ðùàøúé áàúø éåúø îùòä îîù ðùàáúé ìúåê äúîåðåú äîãäéîåú ùìê ðåùàéí éôéí åîâååðéí öéìåîé äòéøåí éôéí åîéåçãéí åáëìì ....

öìí îåëùø ùøåàéí ùîöìí îúåê ëééó åàäáä åæä áäçìè ðøàä îäúîåðåú ùìê

äåñôúé àåúê ìîåòãôéí åîáèéç ìäëðñ åìäúòãëï áùéðåééí ìòéúéí úëåôåú éåúø

àéìåðé÷
rodi 14-Apr-2009 16:44
nice pic
Logan 08-Oct-2008 11:18
This is really a amazing display. Your excellent galleries are very attractive!
BK06-Oct-2008 03:24
You NY city images are just brilliant, thanks for leaving me a message.
BK
Pawel Kazmierczyk06-Aug-2008 12:04
Hej Ohad, as usual, amazing galleries.... You have such a unique sense of style. Greetings from Poland. Pawel
Holocau12-Jul-2008 05:59
Your work is a stunning display of talent and passion. I'm really impressed.
jcparducho19-Feb-2008 19:03
YOu take great pictures.
Robyco23-Jan-2008 08:55
Your model work is great !!!!
That is what i like the most, but not enough time to start with it. Put you in my favourite list, so will not miss your uploads to learn from !!!
please keep uploading.......
David Chappell17-Jan-2008 05:39
Just took a quick look around but was really impressed with what I saw - great collections!
Dave Chappell
Natures Exotic Beauty Photography05-Jan-2008 16:43
Ohad, thanks for checking out my website, I now have your site in my favorites.
Lucky Cole
Zane Paxton05-Jan-2008 00:05
I'm been enjoying your excellent galleries; very compelling and inspiring work!
Darbowski31-Dec-2007 21:53
Merci de ta visite et de tes commentaires, j'aime ta manière de travailler et tes galeries, je reviendrai les visiter, à bientôt
Guest 14-Dec-2007 14:46
When I play with pbase, I always pick at random from the galleries. When done, I am always sure it can get no better than the one I just viewed. WRONG!!! You are the best by far. My favorite picture of the entire collection was the one of the fruit bat. I have never seen the anatomy so well and could not stop looking at that winghand. Turkey was also awesome as well as your wonderful Isreal. Shalom. I pray for the peace at all times.
Guest 19-Nov-2007 23:35
äéé àåäã

ðëðñúé ìâìøéä åîàåã ðäðéúé îäúîåðåú , äâìøéä áäçìè îòåöáú áöåøä éôä åîéåçãú , äúîåðåú î÷ñéîåú ,
åøåàéí àú ääù÷òä åäøîú äöéìåí äâáåää ,
äåñôúé àú äâìøéä ìîåòãôéí ùìé, åáäçìè àëðñ îéãé ôòí ìäúòãëï åìäðåú îäúîåðåú ùäåñôå

àéìåðé÷
Guest 17-Oct-2007 13:41
you are very talented, gifted.
these are very beautiful photos.
voted.
YAA01-Sep-2007 07:51
Vary & interesting themes, pleasant photos. :)

Welcome to "Canon.G7 -- Traveller BlockNote"
http://www.pbase.com/yaatula/inbox&page=1
yoram shpirer22-Aug-2007 13:26
äé àåäã
úåãä âãåìä ìê òì äáé÷åø åäôøâåï ìâìøéä ùìé. áëì ôòí ùàðé ðëðñ ìàúø ùìê àðé ðäðä éåúø
åéåúø. äàúø îòåöá áöåøä ðäãøú
äúîåðåú îãäéîåú
éåí ðäãø ìê
éåøí
Nick Clayton14-Aug-2007 22:13
Very nice collection of photos Ohad
LeeG24-Jul-2007 06:39
Ohad, some of the best pictures on Pbase live in your galleries. It's a pleasure to browse your Excellent work!
Pawel Kazmierczyk23-Jul-2007 13:15
superb gallery. Your portraits and action shots are spectacular. You have a great eye for composition and lighting. Truly a joy to visit - keep uploading more photos. Pawel

PS: Apologies for swamping you with comments - I once promised myself that the author of a comment #1000 in my gallery will get a thorough review. Thanks god you have a good gallery :)
jorge vasconcelos06-Jul-2007 15:29
I love your work,you have the flair and the Art to make better what already is beautiful.
If you let me enhance a Gallery in your work , I´ll go for the Cheerleaders : they are stunning and you did a terrific job to get them sharp and nice.
It is a pleasure to look at your work , my friend.
Kind regards
jorge
ocninon06-Jul-2007 15:26
I've always wanted to shoot people but it seems i need to practice more. You have an eye to capture your subject combining the right angle, timing and lighting in order to deliver well composed images. Wonderful gallery!
Dean Eades BirdMad - BirdGuides Photo of the Year Winner 02-Jul-2007 07:46
Great Gallery, very well put together
Michal Pistol23-Jun-2007 20:06
äéé,

éåôé ùì âìøéä éù ìê !!

òéï öéìåîéú øâéùä åîéåçãú

úåãä ùá÷øú àöìé..

îéëì
Guest 13-Jun-2007 15:37
Good stuff.
Steve Goldthorp11-Jun-2007 09:30
Very nice galleries which you have put together in Pbase very well! All best wishes, Steve
Guido Tramontano Guerritore20-May-2007 00:20
Ohad,
you have so many wonderful shots in your galleries.
My warmest compliments!!
ebnyc09-May-2007 18:04
Hi Ohad,
Thank you for yor comments on some of my photos, including the criticism. I consider myself still very much an amateur and welcome suggestions.
I love coming back to your galleries. They are so inspiring.
Eva
ilan -p05-May-2007 07:53
ùìåí äãø
àëï éù ìê úîåðåú îòåìåú, éù ìê òé öéìåîéú åàéëåú âáåää
àú îééöâú àú îãéðú éùøàì áöåøä îòåìä
ëì äëáåã.
àéìï ôåøú
http://www.pbase.com/ilan_porat/galleries
Steve F.04-May-2007 03:23
hey if u want a tat design done let me know my email is djluna3@comcast.net, you got great work keep it up
Manny11-Apr-2007 17:59
Hi Ohad

Very nice gallery you have

Kind Regards
Pete
Southend On Sea, England UK.
http://www.pbase.com/oldmanny/galleries
Guenter Eh11-Apr-2007 14:33
I love your vision and perception of photography and it`s a pleasure to browse on your galleries Ohad! You are at home in many genres of photography!

Guenter
xnir11-Apr-2007 04:00
What can I say; it's amazing that we're both from the same great motherland.
And each has its deferent POV :-)
My favorites are you "Maccabi Tal-aviv" photos.
Keep up the good work, I'll we back soon to check for your new great stuff.

Cheers,
xnir
Guest 11-Apr-2007 00:42
Hi Ohad,

I enjoyed visiting your galleries. You have a nice collection of images. I will comeback for more in the future.

Shahriar
Aivar Mikko10-Apr-2007 19:46
Hi,
You have great gallery. Very good diversity. I like especially your portraits.
Guest 10-Apr-2007 19:19
Your bird picture are just awesome!! Got someone to look up to here! :D

best regards Christoffer Mikalsen (18y, Norway)
http://www.pbase.com/cmi
Steven Gregory09-Apr-2007 23:05
Hey! Loving your bird galleries... Especially the Kingfishers. Stunning. I'll definately be back!
Guest 09-Apr-2007 22:53
Ohad, senin galeriler cok guzel... teknik harika... bana Turkiye hatirlatiyor. Cok tesekkur ederim for your comments :0) (Hope you speak Turkish! :0) Paula
Graham Tomlin08-Apr-2007 15:12
very lovely galleries,well done regards Helen
Yves Rubin06-Apr-2007 06:55
Beautiful images you have captured! Your portraits and architectural work are outstanding. I'll be looking forward to your upcoming image.

Cheers,
Yves
Ray :)04-Apr-2007 14:59
You have some delightful work here. Your portraits especially.
455 rocket04-Apr-2007 11:33
Great galleries I really enjoyed viewing your work.
kyoung kim photography31-Mar-2007 23:22
Hello Ohad, Thanks for stopping by you have some great work here and Thank you for the wonderful comments. Please stop by again love to here more feedback from you and hope to see more of your great work take care.

Kyoung
Jola Dziubinska31-Mar-2007 16:28
I like your work, Ohad, excellent landscapes and portraits the most.
Thanks for visiting my galleries as well.
Jola
Tim31-Mar-2007 16:17
Keep up the good shots! Thanks for stopping by my galleries too.
Thomas Spurr30-Mar-2007 19:55
Nice pictures..Keep up the good work...................Tom.................
Jorge30-Mar-2007 18:15
Great work OhadR. Always a pleasure seeing your photography
Banhup Teh28-Mar-2007 12:19
I have only gone through your Cheerleaders gallery and I am positively impressed with your work. Excellent work Ohad. Will definitely be back for more.
eric st martin27-Mar-2007 09:06
wonderful work
special congratulations for your sport gallerie
im a fan
eric
Petros Labrakos26-Mar-2007 21:47
I started shooting sports before 40 years,unprofessionally of course(as always)
I believe ther'is a huge gamut of amazing possibilities sports can offer
that a steady photographer could exploit,given nowadays tech evolution
I also believe you have both love and the skill towards a constant improvement
I would like to congratulate you from heart,wishing you the best!
kind regards
petrosLPhotodelles25-Mar-2007 10:35
Hi Ohad,

A lot of beautiful galleries. Congratulations. Stephan
wildoat23-Mar-2007 16:08
Hi Ohad
just to let you know your work is appreciated, and that you are a valuable member of this community. If you provide more cheer leader galleries like the one you already have you will surely be elevated to the position of chief cheer leader snapper. Great stuff tha
Emilio DelToro22-Mar-2007 18:23
Ohad,

Congratulations on your terrific galleries. I enjoyed my visit and plan on coming back.

Regards
Guest 22-Mar-2007 15:37
You have some wonderful captures and compositions here, very imaginative and impressive. Bravo!
Ophelia x
Andrija Kasom21-Mar-2007 11:14
Dear Ohad,
You have so beautifuly photos in yours portfolio...Excellent my friend...Greetings from Montenegro and i will come back with pleasure...
Guest 13-Mar-2007 19:07
Hi OHAD!!!
I enjoy are your beautiful images... You have a tremdous talent to capture the beauty amoung us!!! I have added you to my fav artists and will be back to see your updated work!! Keep up your fabulous work ~V~
Shirin
Zainudin13-Mar-2007 15:24
Hi OhadR
You got some amazing and high quality shots here. I may not view all of them yet but I will come soon as I found something special in your gallery. Meantine I have put you in my favorite list to easy for me to come back here again. Well done!!!
Guest 12-Mar-2007 17:10
Very good use of light and good subject captures.
Excellent galleries.
Roe..12-Mar-2007 00:31
you seem to do a great job capturing all aspects of photography..I especially like the contrast and lighting in your b&w images..thank you for visiting my galleries..roe
Susanne11-Mar-2007 06:00
Wonderful galleries and I had little time to really take a closer look, but I will remedy this by tomorrow. I loved the image you pointed out to me. Simply wonderful done.
Simon Chandler08-Mar-2007 16:24
You have overwhelmed me with all the excellent images in your galleries. I have to come back again and again in the future to enjoy them.
Guest 08-Mar-2007 14:34
Your photos ignite a lot of inspiration.
Guest 08-Mar-2007 11:56
Your photos have left an impression on me and that's a rare thing.
Guest 08-Mar-2007 11:56
Stunning work.
Steve Vucko07-Mar-2007 01:43
You have some very interesting shots. Keep it up.

Regards
Steve
Chris Klapheke06-Mar-2007 21:02
Hi Ohad and thanks for the kind words on my hummingbird gallery.

I emjoyed browsing your galleries--excellent work!

Cheers,

Chris
Guest 06-Mar-2007 14:00
Great work, your photo galleries are fantastic.
Guest 06-Mar-2007 11:28
Hello Ohad! Thank you so much for the nice comment you left on my gallery. I enjoyed viewing your images very much. Excellent work! Cheers - Andra Smith www.pbase.com/smithereens
Dean Eades BirdMad - BirdGuides Photo of the Year Winner 27-Feb-2007 18:25
Nice Gallery


http://www.pbase.com/dean_eades
Bob B.27-Feb-2007 15:41
Nicely done image!
Bob B.
Matt Latham27-Feb-2007 15:27
Ohad, Excellent work - especially like the birds gallery!
Regards
Matt
Ieke Vonk27-Feb-2007 11:16
Hi Ohad,
Ofcourse I will sign you're GUESTBOOK...
It would be an honor to see my name on 'this' list :-)
Regards, Ieke Vonk
Petra Wezelman25-Feb-2007 11:29
Hi Ohad,

You have really beautiful galleries!!
Regards,
Petra
lou_rozensteins25-Feb-2007 11:25
Hi Ohad
I liked your egret image, pasted today! Very nice exposure.
Regards
Lou rozensteins.
Mike Dunbar11-Feb-2007 14:54
I could never understand the appeal of basketball until I saw your cheerleaders!

Thank you very much for sharing.
aLub@09-Feb-2007 17:27
Hi OhadR,

You are one of best pbaser I have seen thus far. I love the way you captured cheerleaders. Must be alot of try & error. Please keep up the good works and I will come back to see more.

Regards,
Bruce
PS: just added you in my fav artist list.
jean chateauvert09-Feb-2007 02:29
Hi Ohad, thank for your comments about my birds gallery and you gallery on baske-ball is great.

Regards

Jean
Ali Majdfar07-Feb-2007 13:07
Dear Ohad,
I would appreciate your kind words about my galleries and pictures. You have constructed some spectacular galleries with fantastic diversity. Keep up your great work and take care.
Cheers,
Ali
Greg Lavaty06-Feb-2007 17:15
I have really enjoyed looking through your wildlife and aviation photos, you have some lovely images there. You also have some great sports photos which were what originally caught my attention. I will be checking in again soon to see what you come up with next! Keep up the good work. -Greg
Naturephoto Monique05-Feb-2007 22:11
Hello Ohad,
I am so delighted to have stumbled upon your wonderful galleries! My compliments!
Regards,
Monique
yannick Beunard03-Feb-2007 16:33
You have beautiful galleries ! Very nice work , Ohad !
PauloCGama31-Jan-2007 17:26
Hello Ohad.
I really would like to thank you for sharing your work!
Your images are stunning - you´re a top quality artist!!

cheers
Brett Hochkins31-Jan-2007 17:08
Hello Ohad. How are you? Thank you for your comments and for taking the time to view my galleries. You also have some striking images spread throughout your galleries. They are diverse and very interesting. Thank you again for sharing and I hope very much to see you aroud Pbase...
yoram shpirer29-Jan-2007 20:05
Hi Ohad
So many great shots here, it's hard to focus on what to comment on. It's a great gallery.

Yoram
Guest 29-Jan-2007 19:37
I was nicely surprised visitings your galleries ! I can see your vision troughout your photography. I love Misc... but especially the Landscape one !
Be sure i will be back. ;-)

Vincent.
jorge vasconcelos29-Jan-2007 13:13
By chance, good chance, I have a look at some of your portraits. I had to see them all.
Good choice of characters, good crop, good light and excellent expressions.
For a portrait lover, I´ve all reasons to enjoy your Galleries.
Thanks for sharing your beautiful work.
Regards
jorge
NatalieV29-Jan-2007 09:35
Ohad, your images are just fantastic! Its great to see your passion through your photographs!
angelique raptakis22-Jan-2007 05:37
hi Ohad, your galleries are fille with wonderful images. i especially enjoyed your children portraits. thanks for all your kind comments in my galleries. cheers, angelique
Mohan Raj E.K21-Jan-2007 21:16
Hi Ohad, I had a nice time walking around in your gallaries.. I will be peeping in again whenever I get time..
zyziza20-Jan-2007 16:02
Hi, Ohad. Many beautiful shots in your galleries.
You have cute eyes. Congratulations.
Richard Calmes19-Jan-2007 12:12
You are a very talented photographer with a great eye for graphics and opportunity! I enjoy your work!
Guest 17-Jan-2007 12:12
äé àåäã
ðùáø ìé îäàðâìéú àðé î÷ååä ùäîá÷øéí äáéð"ì éñìçå ìé
ðäðúé îàã ìâìåú àú äâìøéåú ùìê
äâìøéú äòöîéú ùìê î÷ñéîä àúä îàã îåëùø åéöéøúé. äàí òåáã áî÷öåò?
ìâáé òáåãú äôåèåùåô ùäúòðéðú áä:
1. öéìåí áçùéôú éúø
2. äòáøä ãøê ôéìèø ÷öååú îôåùèéí
3. äòáåãä ø÷ îúçéìä ëàï: òåáøéí áñáìðåú øáä òì ëì äàéæåøéí áéí ä÷ååéí åöåáòéí îçãù éãðéú àú äúîåðä, ìøáåú ðé÷åé øòùéí åìéëìåê ëãé ùìà éøàä ôåèåùåôé àìà ÷åîé÷ñé
ãðä
Carol11-Jan-2007 11:07
Thanks for your comment~
I will be able diligently to study the photography~
Gonzalo GV09-Jan-2007 19:47
I have enjoyed looking your galleries. Great work !! Love some of your B&W shots. Congratulations !
PETR PETR09-Jan-2007 19:13
AHOJ OHAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
It's great enjoy look on your work,excellent light and moment captured,dof used and brain,of course!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Best of luck on future and thanks for sharing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Petr petr
Steve Pepple09-Jan-2007 01:19
Ohad,
You are doing a wonderful job with your photography, both as an artist and photojournalist. You have a photographer's eye.
Best regards,
Steve
firstbrook08-Jan-2007 13:26
Hello Ohad

You have many beautiful images in your galleries.........a very good all round photographer............excellent compositions and choice of subjects.......thought and discipline makes you a Artist
lorand07-Jan-2007 21:05
Hi!
Thanks for your nice comments on my galleries.
Best regards,
Lorenzo.
Keith Mills04-Jan-2007 16:34
Nice work Ohad. I have enjoyed looking at your Galleries very much. Thank you for the kind words about my Galleries. Good Luck and Happy New Year.
Michael Weinberg04-Jan-2007 16:02
Shalom Ohad. I enjoyed viewing a few of your galleries today. Especially noteworthy are some very beatiful women and exciting sports action shots.... many of which are photographed intelligently, getting the most from your good quality photo equipment. I am sure I will enjoy stopping to view your colorful galleries from time to time. Stay well. All my best regards and best wishes. Michael.
Enrico Martinuzzi03-Jan-2007 16:14
Ohad, your galleries are all very good (Sport shots are fantastic... Cheerleaders gallery stunning :) ).
william mahan01-Jan-2007 15:07

Ohad: Hope you are having a good New Year. I enjoyed looking at your galleries and will look forward to seeing your new pictures as time goes on.
Yiannis Pavlis01-Jan-2007 06:20
Hi, Ohad.Thank you for your visit .i am very glad i saw your photos.beautifull work .Your landscapes, sunsets and silhouettes are high impact .my Best regards .and Happy New Year.Yiannis Pavlis.
Victoria29-Dec-2006 20:13
Hey, my friend, sorry too late to leave message here, sorry about that...Anyway you are always do amazing work, and always attractive to visitinf time and time..Actually i can't stop to visting anyway!Cheers, so please keep great work on!

Regards from Victoria
Guest 27-Dec-2006 13:23
Hi Ohad,
Thanks for you comments in my gallery :) You got some nice galleries. Love your motorbikes and portrait shots, keep up the good work.
Cheers and have a great year ahead!!
San
Slava Risenberg27-Dec-2006 10:44
Hello again, Ohad!
Thank you for visiting my galleries.
By the way - I'm also a Hi-Tech worker and we're using the same gear.
Best Regards.
TS. Bok26-Dec-2006 14:43
I enjoyed viewing your galleries.Keep up the good work and I look forward to seeing more great shots from you.

Rgds,
Bok.
Kaden Kratzer24-Dec-2006 08:06
Ohad I am very impressed with your galleries and in particular with
your beautiful night photography. Yours is excellent. I shall keep
on coming back to check your new images. Good shooting.
twistedlim22-Dec-2006 14:20
Thank you for your kind comments. Your galleries are very good. Keep shooting!
Bryan Murahashi22-Dec-2006 03:02
Hello Ohad,

Always enjoy viewing your fine pictures.
Keep posting.

Bryan
Andrey Wagner22-Dec-2006 01:44
Thank you for the comments on my galleries, and the worm letter as well!!!
Like your work very much, keep it up! hopefully will see more of your wonderful work soon!
PS: Ohad you r very modest person though!(it will help u improve) ;-)
Good Luck!
Hans Novak21-Dec-2006 23:13
Thanks for your letter ! My english is very bad ! I hope you see any pictures on my hp !
Happy Christmas - Hans - Vienna
Thierry Lucas20-Dec-2006 21:51
Hello ohadr.
You have some beautiful captures.
Will return to see more.
And thanks very much for your wonderful comments and votes. They much appreciated.

Friendly,

Thierry.
Martin Doheny20-Dec-2006 17:00

Hi Ohad ,
Hi Ohad,

You have some great shots in all your gallerys.Keep up the good work, I particulary like your composition , its hard to master but you have a good eye. Delighted to be in your guestbook

Kind regards,
Martin
Peter Bray19-Dec-2006 10:38
Hi Ohad.
You have some fantastic shots in your galleries. Love the landscape work - and of course the pretty girls :) Keep up that endless quest for the perfect image!
Cheers,
Peter
Adam Sharp17-Dec-2006 21:53
Hi ohad,
Thanx for your kind words...i get inspired by all you people on pbase ..
Great work....love your images
Adam sharp
Manas Khan17-Dec-2006 18:09
Hi,
You have some beautiful galleries here.
Loved the Kachkar Mt. landscapes most.

regards,
Manas.
Marco Valk16-Dec-2006 17:52
Hi, Ohad
you have some fine galleries here with beautiful shots; good work
thank you fot your kind comments on my images
best
Marco
Steve Ainsworth14-Dec-2006 14:46
Hi, Ohad
I really enjoyed viewing your The Trek to the Kachkar Mt. gallery--many fine landscape images of a beautiful place! I'll return and view your other galleries when I get the chance. Thanks for stopping by my galleries and your kind remarks.
Regards, Steve
Gus Rosenfeld14-Dec-2006 09:25
Ohad - Great Images here. I like folks with an eye for the eclectic. Wonderful shots of the gals as well; healthy, happy and sexy with a vital spirit for life. Your landscapes, sunsets and silhouettes are high impact and beautifully composed. It's a joy to see someone dine on life through their eyes. Best and regards - Gus
Silvia Roitman12-Dec-2006 18:52
Hi Ohad!
Very very nice galleries!!!
Wonderful works!
Thank you for your nice comments on my galleries!

Silvia
Dan Chusid12-Dec-2006 16:46
Thanks for stopping by and of course I'm looking forward
to seeing more of YOUR images in the future Ohad!
Best wishes,
- Dan
Enny12-Dec-2006 13:41
Hello,

I am so glad I saw your gallery, your portraits are very ,very good, landscapes too, really like your work.Will come back later to see more, cheers Enny.
flowsnow07-Dec-2006 16:34
I am glad you dropped by to view my sweet dreams pic which made me view your fantastic work. Great pictures you have here. I will definitely come back for more inspiration. Keep it up...Cheers!
sushislee15-Nov-2006 14:45
hi!

thanks to have spent a moment on my galleries !

your work is amazing!

cheers!
James Giovanni Pan14-Nov-2006 13:59
You've got alot of awesome galleries. You have a great sense for good photos!

Keep up the good work!
Siim12-Sep-2006 07:57
I will keep coming to watch your basketball shots ;)
Guest 29-Aug-2006 12:32
¾È³çÇϼ¼¿ä? Ä«ÆĵµÅ°¾Æ¿¡¼­ ¸¸³­ Çѱ¹ÀÎÀÔ´Ï´Ù. ¸ÚÀÖ´Â »çÁøÀÌ ¸¹±º¿ä. º¸Åë »ç¶÷°ú ´Ù¸¥ °¢µµ¿¡¼­ ÂïÀº »çÁøµéÀÌ ¸¹¾Æ »õ·Î¿ü½À´Ï´Ù. ·»Áî·Î ¹Ù¶óº¸´Â ¼¼»óÀº ´õ¿í ¾Æ¸§´ä±º¿ä. ÇູÇϼ¼¿ä!!
ilunic muallem14-Jun-2006 00:39
äéé àåäã éåôé ùì úîåðåú åâìøéä ðàä ä÷îú ëàï
ðëðñúé åîöàúé àçìä úîåðåú åöéìåîéí îòðééðéí

àéìåðé÷
D-SPOT
Guest 08-Jun-2006 08:01
Hi Ohad, I really like your work :0) all the pictures are really good, Good Luck.
Irit.
עינב 23-May-2006 10:16
äé àåäã- äúîåðåú îòåìåú àçú àçú...îúé øåàéí àåúê îöéâ áàéæä âìøéä?
òéðá-
çáøä ùì îéëé
ShNu 14-Apr-2006 08:08
àäìï àåäã
ìà îåöàú ÷èâåøéä ùäúîåðåú áä ìà äøùéîå àåúé
ùîçä ùáçøú ìáåà åìöìí áîùç÷éí ùì øîú-çï
ëì äëáåã áðàãí, îëì äìá
:)
hadar 16-Mar-2006 08:58
äéé àåäã æå áú ãåãä ùìê äãø
îàåã ðäðúé îäúîåðåú áîéåçã îäçúåðä ùì úîé
åîäáøéú ùì äúéðå÷ ùì îéëì
Ollie 15-Jan-2006 16:25
Ohad,

My man! This is all great work and i'm completely blown away by the quality of it. You should keep the photography up. Ohad - International Photojournalist - Has a ring to it i think!