photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Nikola Gruev | all galleries >> Bulgaria >> Sofia - Capital of Bulgaria (Main Gallery) >> Sofia Tower / Mall Sofia / IMAX > sP6130195a.JPG
previous | next
sP6130195a.JPG
13-JUN-2006 Nikola Gruev

sP6130195a.JPG


other sizes: small medium original
share
Бармана 04-Nov-2007 19:48
Êâî ðåâåòå, áå? Íå ñúì ñè áèë â Áúëãàðèÿ îò ãîäèíè, íî äîêîëêîòî ñè ñïîìíÿì íà òâà ìÿñòî èìàøå ñàìî åäíà êîëà öèãàíè. Íà ìîëà íèùî ìó íÿìà, èçãëåæäà ìíîãî ïðèÿòíî, äîáðå ïîäðåäåí è ×ÈÑÒ. Íåùî, êîåòî íå ñúì ÷óâàë äà ñå êàçâà ìíîãî çà ìèëàòà ðîäèíà.
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment