photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Michal Pistol | all galleries >> Portrait & People > IMG_3248 lonely.jpg
previous | next
IMG_3248 lonely.jpg
25-NOV-2005

IMG_3248 lonely.jpg

Canon EOS 300D Digital Rebel
1/13s f/5.6 at 85.0mm iso200 full exif

other sizes: small medium original
share
Guest 06-May-2006 22:53
ëùí äëåúøú, èøí ùîúé ìá, çùáúé òì äáãéãåú, ÷åîôåæéöéä åæååéú ðëåðä ùâåøîú ìòéï ìäéëðñ ìòåî÷ äúîåðä áëîä îåáðéí, äôå÷åñ äàåìé äééúä öøéëä ìäéåú òì äãîåú ... àáì æä ìà ôåâí áâìì ùäîãøâåú îåìéëåú àú äòéï îòìä...
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment