photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
rick kupchella | profile | all galleries >> Kupchella/Kupcelait Family Reunion at Dauciunai ** Kupčelų/Kupčelaičių šeimos susitikimas Darsūniškyje tree view | thumbnails | slideshow

Kupchella/Kupcelait Family Reunion at Dauciunai ** Kupčelų/Kupčelaičių šeimos susitikimas Darsūniškyje

This is the first reunion of the Kupchella family - from Lithuania & USA - in 100 years.
The group included several of Martin's nieces & nephews.

Tai pirmasis po ðimto metø Kupèelø ið JAV bei Kupèelaièiø ið Lietuvos ðeimø susitikimas.
Jame dalyvavo keli Martino sûnënai ir dukterëèios.
previous pagepages 1 2 3 ALL next page
Kupcelait Family Gathering
Kupcelait Family Gathering
Charles with Martin's niece and nephew -- Charles su Martino dukterėčia ir sūnėnu
Charles with Martin's niece and nephew -- Charles su Martino dukterėčia ir sūnėnu
Stanislava's Home -- Stanislavos namai
Stanislava's Home -- Stanislavos namai
Our Hostess, Stanislava -- Mūsų šeimininkė Stanislava
Our Hostess, Stanislava -- Mūsų šeimininkė Stanislava
Reunion Dinner 1 -- Šeimos susitikimo vaišės 1
Reunion Dinner 1 -- Šeimos susitikimo vaišės 1
Reunion Dinner 2 -- Šeimos susitikimo vaišės 2
Reunion Dinner 2 -- Šeimos susitikimo vaišės 2
Kupchella Dinner 3 -- Kupčelaičių Vaišės 3
Kupchella Dinner 3 -- Kupčelaičių Vaišės 3
Martin's Birthplace 4 -- Martino gimtieji namai 4
Martin's Birthplace 4 -- Martino gimtieji namai 4
Martin's Birthplace 3 -- Martino gimtieji namai 3
Martin's Birthplace 3 -- Martino gimtieji namai 3
At Martin's House -- Prie Martino namo
At Martin's House -- Prie Martino namo
On Martin's Farm -- Martino sodyboje
On Martin's Farm -- Martino sodyboje
Martin's Birthplace - Interior -- Martino gimtojo namo viduje
Martin's Birthplace - Interior -- Martino gimtojo namo viduje
previous pagepages 1 2 3 ALL next page