photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Michal Pistol | all galleries >> Portrait & People > IMG_6955 -1 .jpg
previous | next
IMG_6955 -1 .jpg
14-APR-2006

IMG_6955 -1 .jpg

Canon EOS 20D
1/50s f/5.6 at 85.0mm iso100 full exif

other sizes: small medium original
previous | next
share
Yiannis Pavlis28-Jul-2007 13:37
Excellent work. I like the way she looks at the camera.
Petros Labrakos28-Sep-2006 07:56
nice portrait
well composed
kind-hearted stoicism
regards
philippe carpentier23-May-2006 10:20
peaceful portrait!
a nice woman, a nice capture....
philippe
Claude Renault11-May-2006 15:58
Beautiful portrait. Really nice
Galit 06-May-2006 22:17
ãîåú ôåèåâðéú îãäéîä, éçã òí ÷åîôåæéîéä ðäãøú åçéúåê îòåìä, ñåâøú úîåðä ùîãáøú áôðé òöîä !
öáòéí çééí åîäôðèéí, çìå÷ú çéúåê îãåéé÷ú ìäôìéà, äöìçú ìäåöéà àú äîøàä äçã åäîéåçã ùáä,
î÷ñéí !!!
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment