photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
gilanuriel | all galleries >> variety > s-newme-8058-2.jpg
previous | next
s-newme-8058-2.jpg
18-AUG-2008

s-newme-8058-2.jpg

Canon EOS Digital Rebel XTi
1/800s f/6.3 at 77.0mm iso100 full exif

other sizes: small medium original
share
Guenter Eh13-Sep-2008 12:49
Encounter of animals and human...unexpected and surprising foto!
omer1206-Sep-2008 12:11
ååàå! áîçùá ùì àîà æä ðøàä äøáä éåúø èåá!
ëì äëáåã! àäáúé îàåã!
ìãòúé àú öøéëä ìäãôéñ àú æä åìäøàåú ìàåîä ìîä äúëååï äîùåøø XD
omer1204-Sep-2008 12:17
îåöìç!
omer1204-Sep-2008 12:17
áîçùá äçãù æä ðøàä éåúø èåá åäùååúé àú äúîåðä äæå òí äúîåðä ùáùçåø ìáï åìãòúé àôùø ìñëí àú äúîåðä äæå áîéìä àçú:
Meta03-Sep-2008 06:11
What an unusuall,wonderful,strong image.BV
Kaden Kratzer01-Sep-2008 07:19
Beautiful. BV
Photography By Anita30-Aug-2008 23:10
this reminds me of Hitchcocks' movie "The Birds"...
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment