photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Danny Forte | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Khun Hans30-Dec-2010 03:01
Danny, great galleries. The landscapes and 'bird eye' in particular. Have a great new year.
Hans
krishan02-Feb-2010 13:29
Hi.... like your photos so much..... you are really great photographer..... im an artist and i paint on canvas. I hope we can be good friends.

krishan.

www.krishan.co.in
Guest 04-Jan-2010 14:20
Efi
äéé ãðé,
éåôé ùì òáåãåú éù ìê, ùîçúé ìäëéø àåúê åçìå÷ àéúê åòí îòééï æîï èéñä áëãåø,äéä ëéó.

àôé
RIZE ëãåøéí ôåøçéí
Tali 09-Jul-2009 04:22
You are simply waisted being a Mechanical Engineer. You should publish your pictures so the world would see what talent it missed all that time!!!
פיני 20-Jun-2009 12:06
הי דני. יש לי גריפ קנון במצב חדש עבורך.
התקשר לפיני 050-7380058
Guest 28-Jun-2008 20:38
SHALOM DANY
IF YOUR 400MM CANON LENS STILL AROUND CALL ME
EITAN 0525347784
Gilberto 02-Jan-2008 03:48
Very very nice, congratulations
Gilberto