photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
chak-k | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Trance26-Nov-2008 04:20
µÒÁÁÒàÂÕèÂÁ ªÁ ¤ÃѺ
Peter 27-Aug-2008 16:36
ªÍºÁØÁ¡ÅéͧÁÒ¡àÅÂ.....à·¾¨ÃÔ§æ...¹Ñº¶×Í...¹Ñº¶×Í..ÍѾഷºèÍÂæ¹Ð

áµèÁÕ¤Ó¶ÒÁÍÂÒ¡¶ÒÁ¾ÕèàÍÂÙèã¹ÊÁÒ¤ÁÂÔÁÃÖà»ÅèÒ...à¡çºÀÒ¾¡ÒÃá¢è§ÊӤѭæ·Ñ駹Ñé¹àÅÂ..
Trance25-Apr-2007 03:20
update ºéÒ§Âѧ¤Ñº µÒÁÁÒ´ÙµèͤѺ..
Greg Little01-Apr-2007 18:45
Chak-k, Thanks for the kind words in my gallery. You have some wonderful shots here. Thai people are so beautiful and you've captured it well. I've enjoyed browsing.
Gary 18-Jul-2006 19:01
Wonderful and informative web site.I used information from that site its great.
Kimberly 13-Jul-2006 22:40
Very cool design! Useful information. Go on!
hoop 26-Apr-2006 07:02
ªÍºÃÙ»·Õè¶èÒÂà¡ÕèÂǡѺÂÔÁ¹ÒʵԡÅÕÅÒÁÒ¡ ËÒ´ÙÂÒ¡
Rob Martin20-Mar-2006 09:38
great set of galleries.
I live in thailand these days and enjoy a lot of thai photography.
you're are way more people based than mine.
nice work!!!
Rob
Guest 17-Feb-2006 16:53
¢Íº¤Ø³·Õè仪Á gallery ¢Í§¼Á¹Ð¤ÃѺ
¼ÁªÍºËÅÒÂÃػ㹠gallery ¹ÕéàËÁ×͹¡Ñ¹
¶éÒÁÕâÍ¡ÒÊ àªÔ­à¢éÒ仪Á¢Í§¼ÁÍÕ¡¤ÃÑ駹ФÃѺ ÍѾÃÙ»à¾ÔèÁáÅéÇ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ
Jean-François 07-Feb-2006 15:26
Your gym galleries are a revelation to me. Watching gym on TV you don't realize how powerful, elegant, graceful all these bodies at work are. With your photos I do. A thousand thanks.
Guest 11-Nov-2005 17:14
FANTASTIC photos!! Great job!
Guest 07-Oct-2005 16:18
¤Ø³ chak-k ·èÒ·Ò§¨ÐªÓ¹Ò­ photoshop ÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ áµè áËÁ.....ÁÕáµèÃÙ»ÊÒÇæ¹Ð¤ÃѺ àÍÔé¡ææ äÇéÇèÒ§æä»àÂÕèÂÁªÁ¢Í§¼ÁºéÒ§¹Ð¤ÃѺ ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ
Guest 09-Sep-2005 00:26
Please send me the password to your lingere gallery - your other photos are beautiful!
Yaesa 03-Sep-2005 16:54
I really love the organization of your galaries
Guest 25-Aug-2005 08:55
very nice galleries, good imagination, like to see all your work
Guest 05-Jul-2005 18:40
May I ask you to send me the password of your protected gallery?

Thanks,
pikniss@yahoo.com
paul yung25-May-2005 01:01
Wonderful images. Congrats!
Guest 07-Oct-2004 18:03
Thanx for nice thai pics! I love the girls from Thailand!
krishan gupta04-Oct-2004 12:24
hi...how are you ......im krishan gupta,28m, from udaipur, india...i want to be in touch with you..and hope you will accept me as your friends..i have complited mba and now in business......i like travel,movie, friends, fun , holidays ,arts and culture, photography ......pls...reply soon.take care ...lots of love.. bye. -- krishan_1may@yahoo.com -- www.mohakherbs.com
Trance23-Aug-2004 08:50
ÁÒ´ÙãËÁèÍÕ¡Ãͺ¤ÃѺ..
ting_tong 30-Jun-2004 18:23
Thanks for all the Thailand pics! I miss thailand very much and will be back soon!
Khob koon krup, & Chok Dee
ting_tong
F García Robles19-May-2004 18:03
Sigues teniendo interesantes fotografías
Gracias por compartirlas
Saludos desde España
www.pbase.com/fgrsgcr
Yowzah 28-Apr-2004 23:13
Great pictures and an unbelievable assortment of babes of all ages! I'd love to visit Thailand and see for myself!
Trance27-Mar-2004 04:55
ËÇÑ´´Õ¤ÃѺ
¼Áãªéä» ¹èҨР500 ¡ÇèÒàÁ¡áÅéǤÃѺ áµè add à¾ÔèÁäÁèä´éáÅéÇ ¤ÃѺ µéͧ¨èÒ¤ÃѺ
ÁÕàÇ» á¹Ð¹Ó¤ÃѺ à»ç¹¡ÒûÃСǴÃÙ»¶èÒ µÒÁËÑÇ¢éÍ ·Õèà¤éÒµÑé§ÁÒ ÁÕ¤¹ãªéàÂÍÐÁÒ¡..¡
¼ÁÅͧÊè§ÃÙ»à¢éÒä»´éÇ ˹ء´Õ¤ÃѺ ÁÕ Comment ãËéÍèÒ¹ ÁÕ vote ãËé¤Ðá¹¹
Åͧ´Ù¹èФÃѺ
http://www.dpchallenge.com
áÅéǤØ¡ѹ
Guest 18-Mar-2004 17:13
I realy like your photos.

http://www.pbase.com/sherpa
http://allenyang.net
Trance17-Mar-2004 06:38
áÇÐÁÒµÒÁ¤ÓÊÑ­­Ò....ÃÙ»¤Ø³àÂÍоÍæ¡Ñº¼Á
áµè¢Í§¼ÁäÃéÊÒÃÐä»Ë¹èÍÂ....ÇèÒáµè¤Ø³¨èÒµѧ¤ìà¤éÒ»èÒÇÍèÐ..¼ÁäÁèä´é¨èÒÂÂÂàÅÂ..
äÁèÃÙéÇèÒ¨Ðâ´¹ ź Çѹä˹....(ËÇѧÇèÒà¨éҢͧàÇ»¤§ÍèÒ¹ä·ÂäÁèÍÍ¡¹èÐ 555)
Jeff Cochran16-Mar-2004 17:16
Hello, I enjoyed your photos.Thx for sharing. :)
Jeff
http://www.pbase.com/savannahga
Trance11-Mar-2004 06:07
áÅéǨÐà¢éÒÁÒ´ÙºèÍÂææ Update ´éǹèÐ...
Raymond 26-Dec-2003 05:29
Hi Chak,
I am currently stationed in Bangkok and would like to take photos also. I am currently lookings for a studios where i can do model shoots and other photography (strictly non-profit) for my own portfolio use. I also like to take photos of event like the ones that you can . . .

Can you please contact me so that we can talk more about it.

BTW . . . i am a serious amatuer photographer . . . nothing for commercial at all.

Thanks
F García Robles24-Dec-2003 16:23
Tienes fotos muy interesantes
Feliz Navidad y próspero año 2004
www.pbase.com/fgrsgcr
F García Robles24-Dec-2003 16:23
Tienes fotos muy interesantes
Feliz Navidad y próspero año 2004
www.pbase.com/fgrsgcr
Guest 07-Nov-2003 17:13
wow... so many pretty girls in your gallery!! good work!