photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Ben Leung | profile | all galleries >> Festival 節日 >> Cheung Chau Bun Festival 長洲太平清醮 2011 tree view | thumbnails | slideshow

Cheung Chau Bun Festival 長洲太平清醮 2011

CCBF2011 Please use UTF-8 code to read Chinese characters
長 洲 太 平 清 醮 2011太平清醮,又名「包山節」,是長洲島上一個別具道地色彩的傳統節日。以往的清醮舉行日期是要問杯(即在廟內求神)決定,但現在多定於農曆四月初八舉行。每年長洲居民都會大事慶祝。太平清醮盛典的特式包括在北帝廟前三個用竹棚子搭成、掛滿幽包的包山,小孩裝扮成諷刺時弊的古今人物或傳說中的角色(飄色),站在幼細曲折的支架上,穿梭在街道間,醒獅、麒麟隊巡遊及傳統的大戲表演。

打醮期間必需禁止殺生及進行"齋戒"使肉體和精神上潔淨。所以打醮期間全長洲只有素食供應。
 • ***80年代初的長洲飄色係點? 按一下睇睇***


 • Cheung Chau Bun Festival The Bun Festival is a more than hundred years traditional annual event in Cheung Chau. Three bun towers, children dressed as ancient figures and lions dance are the highlights during the festival.
 • 到長洲太平清醮 2003
 • 到長洲太平清醮 2006

 • 110510 BunFestival_003.JPG
  110510 BunFestival_003.JPG
  110510 BunFestival_007.JPG
  110510 BunFestival_007.JPG
  110510 BunFestival_010.JPG
  110510 BunFestival_010.JPG
  110510 BunFestival_011.JPG
  110510 BunFestival_011.JPG
  110510 BunFestival_012.JPG
  110510 BunFestival_012.JPG
  110510 BunFestival_023.JPG
  110510 BunFestival_023.JPG
  110510 BunFestival_026.JPG
  110510 BunFestival_026.JPG
  110510 BunFestival_027.JPG
  110510 BunFestival_027.JPG
  110510 BunFestival_029.JPG
  110510 BunFestival_029.JPG
  110510 BunFestival_030.JPG
  110510 BunFestival_030.JPG
  110510 BunFestival_036.JPG
  110510 BunFestival_036.JPG
  110510 BunFestival_039.JPG
  110510 BunFestival_039.JPG
  110510 BunFestival_040.JPG
  110510 BunFestival_040.JPG
  110510 BunFestival_042.JPG
  110510 BunFestival_042.JPG
  110510 BunFestival_043.JPG
  110510 BunFestival_043.JPG
  110510 BunFestival_045.JPG
  110510 BunFestival_045.JPG
  110510 BunFestival_047.JPG
  110510 BunFestival_047.JPG
  110510 BunFestival_050.JPG
  110510 BunFestival_050.JPG
  110510 BunFestival_051.JPG
  110510 BunFestival_051.JPG
  110510 BunFestival_052.JPG
  110510 BunFestival_052.JPG
  110510 BunFestival_054.JPG
  110510 BunFestival_054.JPG
  110510 BunFestival_057.JPG
  110510 BunFestival_057.JPG
  110510 BunFestival_058.JPG
  110510 BunFestival_058.JPG
  110510 BunFestival_059.JPG
  110510 BunFestival_059.JPG
  110510 BunFestival_061.JPG
  110510 BunFestival_061.JPG
  110510 BunFestival_063.JPG
  110510 BunFestival_063.JPG
  110510 BunFestival_064.JPG
  110510 BunFestival_064.JPG
  110510 BunFestival_066.JPG
  110510 BunFestival_066.JPG
  110510 BunFestival_070.JPG
  110510 BunFestival_070.JPG
  110510 BunFestival_075.JPG
  110510 BunFestival_075.JPG
  110510 BunFestival_076.JPG
  110510 BunFestival_076.JPG
  110510 BunFestival_077.JPG
  110510 BunFestival_077.JPG
  110510 BunFestival_080.JPG
  110510 BunFestival_080.JPG
  110510 BunFestival_084.JPG
  110510 BunFestival_084.JPG
  110510 BunFestival_087.JPG
  110510 BunFestival_087.JPG
  110510 BunFestival_088.JPG
  110510 BunFestival_088.JPG
  110510 BunFestival_090.JPG
  110510 BunFestival_090.JPG
  110510 BunFestival_095.JPG
  110510 BunFestival_095.JPG
  110510 BunFestival_096.JPG
  110510 BunFestival_096.JPG
  110510 BunFestival_097.JPG
  110510 BunFestival_097.JPG
  110510 BunFestival_099.JPG
  110510 BunFestival_099.JPG
  110510 BunFestival_100.JPG
  110510 BunFestival_100.JPG
  110510 BunFestival_101.JPG
  110510 BunFestival_101.JPG
  110510 BunFestival_105.JPG
  110510 BunFestival_105.JPG
  110510 BunFestival_108.JPG
  110510 BunFestival_108.JPG
  110510 BunFestival_109.JPG
  110510 BunFestival_109.JPG
  110510 BunFestival_110.JPG
  110510 BunFestival_110.JPG
  110510 BunFestival_112.JPG
  110510 BunFestival_112.JPG
  110510 BunFestival_113.JPG
  110510 BunFestival_113.JPG
  110510 BunFestival_118.JPG
  110510 BunFestival_118.JPG
  110510 BunFestival_119.JPG
  110510 BunFestival_119.JPG
  110510 BunFestival_120.JPG
  110510 BunFestival_120.JPG
  110510 BunFestival_123.JPG
  110510 BunFestival_123.JPG
  110510 BunFestival_129.JPG
  110510 BunFestival_129.JPG
  110510 BunFestival_130.JPG
  110510 BunFestival_130.JPG
  110510 BunFestival_132.JPG
  110510 BunFestival_132.JPG
  110510 BunFestival_133.JPG
  110510 BunFestival_133.JPG
  110510 BunFestival_136.JPG
  110510 BunFestival_136.JPG
  110510 BunFestival_141.JPG
  110510 BunFestival_141.JPG
  110510 BunFestival_150.JPG
  110510 BunFestival_150.JPG
  110510 BunFestival_158.JPG
  110510 BunFestival_158.JPG
  110510 BunFestival_159.JPG
  110510 BunFestival_159.JPG
  110510 BunFestival_161.JPG
  110510 BunFestival_161.JPG
  110510 BunFestival_162.JPG
  110510 BunFestival_162.JPG
  110510 BunFestival_164.JPG
  110510 BunFestival_164.JPG
  110510 BunFestival_165.JPG
  110510 BunFestival_165.JPG
  110510 BunFestival_167.JPG
  110510 BunFestival_167.JPG
  110510 BunFestival_169.JPG
  110510 BunFestival_169.JPG
  110510 BunFestival_170.JPG
  110510 BunFestival_170.JPG
  110510 BunFestival_175.JPG
  110510 BunFestival_175.JPG
  110510 BunFestival_176.JPG
  110510 BunFestival_176.JPG
  110510 BunFestival_177.JPG
  110510 BunFestival_177.JPG
  110510 BunFestival_191.JPG
  110510 BunFestival_191.JPG
  110510 BunFestival_204.JPG
  110510 BunFestival_204.JPG
  110510 BunFestival_209.JPG
  110510 BunFestival_209.JPG
  110510 BunFestival_212.JPG
  110510 BunFestival_212.JPG
  110510 BunFestival_218.JPG
  110510 BunFestival_218.JPG
  110510 BunFestival_219.JPG
  110510 BunFestival_219.JPG
  110510 BunFestival_222.JPG
  110510 BunFestival_222.JPG
  110510 BunFestival_227.JPG
  110510 BunFestival_227.JPG
  110510 BunFestival_231.JPG
  110510 BunFestival_231.JPG
  110510 BunFestival_233.JPG
  110510 BunFestival_233.JPG
  110510 BunFestival_237.JPG
  110510 BunFestival_237.JPG
  110510 BunFestival_248.JPG
  110510 BunFestival_248.JPG
  110510 BunFestival_254.JPG
  110510 BunFestival_254.JPG
  110510 BunFestival_258.JPG
  110510 BunFestival_258.JPG
  110510 BunFestival_261.JPG
  110510 BunFestival_261.JPG
  110510 BunFestival_273.JPG
  110510 BunFestival_273.JPG
  110510 BunFestival_276.JPG
  110510 BunFestival_276.JPG
  110510 BunFestival_281.JPG
  110510 BunFestival_281.JPG
  110510 BunFestival_295.JPG
  110510 BunFestival_295.JPG
  110510 BunFestival_296.JPG
  110510 BunFestival_296.JPG
  110510 BunFestival_313.JPG
  110510 BunFestival_313.JPG
  110510 BunFestival_319.JPG
  110510 BunFestival_319.JPG
  110510 BunFestival_323.JPG
  110510 BunFestival_323.JPG
  110510 BunFestival_331.JPG
  110510 BunFestival_331.JPG
  110510 BunFestival_333.JPG
  110510 BunFestival_333.JPG
  110510 BunFestival_339.JPG
  110510 BunFestival_339.JPG
  110510 BunFestival_341.JPG
  110510 BunFestival_341.JPG
  110510 BunFestival_344.JPG
  110510 BunFestival_344.JPG
  110510 BunFestival_346.JPG
  110510 BunFestival_346.JPG
  110510 BunFestival_350.JPG
  110510 BunFestival_350.JPG
  110510 BunFestival_352.JPG
  110510 BunFestival_352.JPG
  110510 BunFestival_354.JPG
  110510 BunFestival_354.JPG
  110510 BunFestival_356.JPG
  110510 BunFestival_356.JPG
  110510 BunFestival_361.JPG
  110510 BunFestival_361.JPG
  110510 BunFestival_363.JPG
  110510 BunFestival_363.JPG
  110510 BunFestival_364.JPG
  110510 BunFestival_364.JPG
  110510 BunFestival_368.JPG
  110510 BunFestival_368.JPG
  110510 BunFestival_369.JPG
  110510 BunFestival_369.JPG
  110510 BunFestival_372.JPG
  110510 BunFestival_372.JPG
  110510 BunFestival_380.JPG
  110510 BunFestival_380.JPG
  110510 BunFestival_392.JPG
  110510 BunFestival_392.JPG
  110510 BunFestival_400.JPG
  110510 BunFestival_400.JPG
  110510 BunFestival_404.JPG
  110510 BunFestival_404.JPG
  110510 BunFestival_406.JPG
  110510 BunFestival_406.JPG
  110510 BunFestival_409.JPG
  110510 BunFestival_409.JPG
  110510 BunFestival_413.JPG
  110510 BunFestival_413.JPG
  110510 BunFestival_417.JPG
  110510 BunFestival_417.JPG
  110510 BunFestival_420.JPG
  110510 BunFestival_420.JPG
  110510 BunFestival_422.JPG
  110510 BunFestival_422.JPG
  110510 BunFestival_434.JPG
  110510 BunFestival_434.JPG
  110510 BunFestival_447.JPG
  110510 BunFestival_447.JPG
  110510 BunFestival_449.JPG
  110510 BunFestival_449.JPG
  110510 BunFestival_453.JPG
  110510 BunFestival_453.JPG
  110510 BunFestival_456.JPG
  110510 BunFestival_456.JPG
  110510 BunFestival_458.JPG
  110510 BunFestival_458.JPG
  110510 BunFestival_467.JPG
  110510 BunFestival_467.JPG
  110510 BunFestival_474.JPG
  110510 BunFestival_474.JPG
  110510 BunFestival_481.JPG
  110510 BunFestival_481.JPG
  110510 BunFestival_486.JPG
  110510 BunFestival_486.JPG
  110510 BunFestival_487.JPG
  110510 BunFestival_487.JPG
  110510 BunFestival_495.JPG
  110510 BunFestival_495.JPG
  110510 BunFestival_500.JPG
  110510 BunFestival_500.JPG
  110510 BunFestival_504.JPG
  110510 BunFestival_504.JPG
  110510 BunFestival_507.JPG
  110510 BunFestival_507.JPG
  110510 BunFestival_510.JPG
  110510 BunFestival_510.JPG
  110510 BunFestival_513.JPG
  110510 BunFestival_513.JPG
  110510 BunFestival_519.JPG
  110510 BunFestival_519.JPG
  110510 BunFestival_522.JPG
  110510 BunFestival_522.JPG
  110510 BunFestival_523.JPG
  110510 BunFestival_523.JPG
  110510 BunFestival_544.JPG
  110510 BunFestival_544.JPG
  110510 BunFestival_561.JPG
  110510 BunFestival_561.JPG
  110510 BunFestival_562.JPG
  110510 BunFestival_562.JPG
  110510 BunFestival_579.JPG
  110510 BunFestival_579.JPG